Unknown image

Komplexná obnova bytového domu

Zateplenie obvodového plášťa, oprava balkónov a strechy, výmena vstupných dverí, interkomu, inštalácia kamerového systému, výmena bleskozvodov, renovácia schodiska a spoločných priestorov.

Unknown image

Oprava zatekania strechy

Zlepšenie tepelnej izolácie strechy, odstránenie tepelných mostov, výmena strešných ventilátorov, odstránenie vlhkosti a lesní, položenie hydroizolácie, výmena bleskozvodu a oplechovania atiky, odstránenie nefunkčných antén.

Unknown image

Modernizácia domovej kotolne

Príprava investičného zámeru, kalkulácia návratnosti, modernizácia technického zariadenia, zvýšenie efektívnosti využívania energetických nosičov, zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie účinnosti.